شاخه
جلسه ماهیانه شورای هماهنگی مدیران سرمایه گذاری مناطق 22 گانه مورخ 30/8/1391 به میزبانی شهرداری منطقه 5 ...
1391/8/30
پروژۀ سینمایی باران که همینک در حال عملیات اجرایی ساخت می‌باشد.
1391/10/24
1391/11/18
فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های شهرداری منطقۀ 4
1391/11/24
 پروژه‌های اجرایی سرمایه‌گذاری و مشارکتی در شهرداری منطقۀ 4
1391/11/24
 پروژه‌های در حال مطالعه در ادارۀ سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری منطقۀ 4
1391/11/24
 پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی پایان‌یافته ادارۀ سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری منطقۀ 4
1391/11/24
پروژه احداث مجتمع ایستگاهی رسالت
شهرداری منطقه4 جهت تامین سرانه های تفریحی، ورزشی، خدماتی منطقه و ایجاد درآمدهای پایدار، پروژه ذیل با استفاده از توان بخش خصوصی از طریق اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی منطقه در دستور کار خود قرار...
1397/1/28