معرفی ناحیه

ناحیه 2 از غرب به خیابان شهيد استاد حسن بنا، از جنوب محور رسالت و از شمال و شرق به بزرگراه امام علی(ع) و خیابان شهيدصبوری و هنگام محدود می‌شود