معرفی ناحیه

ناحیه 8 در میان بزرگراه شهید بابایی و خیابان احسان از شمال و غرب و بلوار شهید خلعتبری (جاده تلو) و خیابان دماوند از شرق و جنوب، محصور شده. اين ناحيه از محله ای به نام حكيميه تشكيل شده است

محلات