میزان شفافیت و دقت اطلاع رسانی وراهنمایی لازم برای خدمات مورد درخواست درچه سطح است؟
به چه میزان خدمات مورد نظر شما در مورد مقرر انجام شده است؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟

نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟

چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را بنویسید؟

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید؟

ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه