محسن محمودی

 

77803029-021

 

سوابق علمی و تحصیلی

  • کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی
  • کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه تهران

سوابق کاری

  • رئیس اداره حقوقی و امور قراردادها منطقه 4 (از مهر 91 تا کنون)
  • رئیس اداره حقوقی منطقه 20 (88-91)
  • رئیس اداره حقوقی منطقه 13 (85-88)
  • رئیس اداره حقوقی منطقه 8 (78-85)