مهبد شکرایی

 

77803029-021

 
 
 
 

سوابق علمی و تحصیلی

 
  • کارشناسی حقوق قضائی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

سوابق کاری

 
  • رئیس اداره حقوقی و تنظیم قراردادهای شهرداری منطقه 4 (اول خرداد 1398 تا کنون )
  • رئیس شعبه و عضو شورای حل اختلاف استان تهران (از سال 1386 تا کنون)
  • رئیس اداره حقوقی و تنظیم قراردادهای شهرداری منطقه 12(1398-1397)
  • مسئول اداره اجرای احکام حقوقی اداره کل حقوقی شهرداری تهران (1397-1396)
  • رئیس اداره حقوقی و تنظیم قراردادهای شهرداری منطقه 21 (1384-1389)
  • رئیس اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (1376-1382)