محمد علی فیاض

 

77063000-021,77063338

 

سوابق اجرایی

 • جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه 4
 • مسئول تدارکات فرهنگسرای اشراق
 • مسئول پیگیری واحد تهران 80 منطقه
 • مسئول پیگیری دفتر مطالعاتی شهری منطقه
 • مسئول پیگیری دفتر شهردار منطقه
 • مسئول پیگیری پرونده های معارضین اتوبان در حال احداث امام علی با دادستانی قوه قضاییه
 • مسئول امور مشارکتهای منطقه
 • مسئول امور نهادهای نیرو های مسلح منطقه
 • مسئول پیگیری معارضین املاک در حال تخریب خیابان شهید رحیمی کلور
 • مسئول جامعه ایمن منطقه
 • مسئول هماهنگی و نظارت ستاد مدیریت بحران منطقه
 • جانشین شهردار در ستاد پیشگیری و مدیریت بحران منطقه
 • کارشناس مسئول امور آتش نشانی و مواد خطرناک معاونت عملیات ستاد
 • شهردار شب منطقه
 • عضو کمیته بهداشت و HSE