شرح وظایف

  • اجرای کامل دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی سامانه HSE شهرداری تهران
  • اجرای طرح ها و برنامه های تعالی سازمانی و تحول اداری ابلاغی
  • گردآوری و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به سازمان و روش های منطقه و تنظیم گزارش های مورد نیاز
  • پایش اثربخشی سازمان مصوب با استفاده از شاخص های مربوطه
  • نظارت بر حسن اجرای سازمان مصوب ابلاغی منطقه و نواحی تابعه
  • انجام کلیه اموری که حسب قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق ارجاع می گرد