| English
سه شنبه 7 مرداد 1393

مناقصه ها و مزایده ها


ریشه/اخبار و اسناد/مناقصه ها و مزایده ها
پوشه
پوشه ای انتخاب نشده

داوطلبان شرکت در مناقصه باید مدارک زیر را تکمیل و در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرارداده و حداکثر تا پایان وقت اداری مندرج در آگهی روزنامه به دبیرخانه مرکزی شهرداری منطقه چهار واقع در خیابان هنگام خیابان شهید طاهرخانی طبقه همکف تحویل نمایند .

ـ اسناد و مدارک پاکت الف :
- اصل فیش واریزی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (صرفاً فیش واریز نقدی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه مورد پذیرش است و ضمانتنامه بانکی ، چک تضمینی و ... مورد قبول واقع نمی شود

- تکمیل و مهر و امضاء کلیه صفحات اسناد مناقصه و ضمائم مربوط به آن (امضاء کامل اشخاص متعهد و کلیه دارندگان امضاء مجاز در شرکت الزامی است )
- تصویر مدارک ثبتی شرکت اعم از آگهی تأسیس و تغییرات بعدی ـ اساسنامه و غیره (اشخاص حقیقی فتوکپی مدارک شناسنامه ای خود را در پاکت الف قرار دهند )

- سوابق کاری
- تصویر سایر اسناد و مدارکی که در شرایط خصوصی قید گردیده است .

ـ اسناد و مدارک پاکت ب :

برگه ارائه پیشنهاد پس از تکمیل و مهر و امضاء کلیه دارندگان امضاء مجاز .
(قیمت / ضریب پیشنهادی بایستی با حروف و عدد در برگه ارائه پیشنهاد نوشته شود )

آنالیز مربوطه در صورت نیاز

تبصره 1 : در صورت تائید مدارک پاکت الف ، پاکت ب بازگشایی و برگه پیشنهاد قیمت خوانده می شود .
تبصره 2 : کلیه برگه ها بایستی پس از مهر و امضاء در داخل پاکت های الف و ب قرار داده شود .

1ـ پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص ، مشروط ، نامفهوم ، مخدوش ، فاقد سپرده نقدی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت تعیین شده برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

2ـ شرکت درمناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری منطقه و منطبق با مفاد آئین نامه معاملات شهرداری تهران می باشد .

3ـ زمان تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه متعاقباً در تابلو اعلانات واحد قراردادها قید خواهد گردید .

4ـ  حضور پیشنهاد دهنده در روز برگزاری جلسه مناقصه الزامی است تا در صورت نیاز برای توضیح آنالیز و قیمت / ضریب پیشنهادی وارد جلسه شود .

5ـ در صورت امتناع برنده مناقصه از انعقاد قرارداد مبلغ سپرده وی براساس مفاد آئین نامه معاملات شهرداری تهران به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

6ـ سپرده نفرات اول و دوم مناقصه (که توسط کمیسیون مشخص خواهد گردید ) تا تنظیم و عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه قرارداد از برنده مناقصه نزد شهرداری باقی خواهد ماند و بقیه
شرکت کنندگان پس از اعلام نتیجه مناقصه می توانند نسبت به دریافت سپرده خود اقدام نماید .

7ـ کلیه کسورات و عوارض قانونی قرارداد منعقده به عهده برنده مناقصه می باشد .

8ـ شهرداری در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است .

9ـ هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .

10ـ حداقل پنج / ده درصد مبلغ اولیه قرارداد بعنوان تضمین انجام تعهدات نقداً یا بصورت
 ضمانت نامه بانکی در موقع عقد قرارداد از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .

11ـ  برنده مناقصه موظف به بیمه نمودن موضوع قرارداد تحت عنوان بیمه مسئولیت شهری
می باشد و کلیه هزینه ها و مسئولیت های ناشی از این امر به عهده برنده مناقصه می باشد .

12ـ  برنده مناقصه باید حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از ابلاغ کارفرما با سپردن تضمین اجرای تعهدات به انعقاد قرارداد مبادرت نماید در غیراینصورت سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط می شود و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .

13ـ مواردی که پیش بینی نگردیده است براساس آئین نامه معاملات شهرداری تهران و شرایط عمومی خواهد بود .

واحد قراردادهای منطقه 4