آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی است که در سطح فردی باعث ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی موجب افزایش بهره وری می شود........ آموزش کانون اصلی ساختن و پرورش دادن نیروی انسانی است( مقام معظم رهبری)............اشتیاق‌تان برای یادگیری را توسعه دهید، تا هرگز در راه رشد و تعالی متوقف نشوید :آنتونی جی. دی آنجلو............زیبایی یادگیری در این است که کسی نمی‌تواند آن را از شما دور کند
 

               

فرنوش ولی زاده بهروز

 

77891556-021

education.region4@tehran.ir 
سوابق علمی و تحصیلی

  •  کارشناسی ارشد محیط زیست

سوابق کاری