آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی است که در سطح فردی باعث ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی موجب افزایش بهره وری می شود........ آموزش کانون اصلی ساختن و پرورش دادن نیروی انسانی است( مقام معظم رهبری)............اشتیاق‌تان برای یادگیری را توسعه دهید، تا هرگز در راه رشد و تعالی متوقف نشوید :آنتونی جی. دی آنجلو............زیبایی یادگیری در این است که کسی نمی‌تواند آن را از شما دور کند
 

               

پروانه نهروانیان

 

٧٧٨٩١٥٥٦-021

 
 
 
 

سوابق علمی و تحصیلی

 • دکتری رشته روان شناسی دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان
 • کارشناسی ارشد رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران
 • کارشناسی رشته رادیولوژی علوم پزشکی ایران
   

  سوابق کاری

   
  • سرپرست اداره آموزش
  • مشاور شهردار در امور بانوان منطقه4
  • مشاور شهردار در امور بانوان منطقه 17
  • دفتر مشاوره
  • تدریس در دانشگاههای پیام نور،علمی کاربردی و علوم پزشکی ایران