سیستم های اطلاعات جغرافیایی که براساس بستر اطلاعات مکانمند همراه با اطلاعات توصیفی متناسب پایه ریزی می شوند از سال 1970 بصورت جدی در دنیا مورد توجه قرار گرفتند. در این راستا کشور کانادا در اواخر سال 1960 اولین GIS ملی را پایه گذاری نمود. اما پیشرفت های عمده در این رابطه در دهه 1970 و 1980 صورت پذیرفت. سابقه GIS در کشورهای توسعه یافت به بیش از 40 سال می رسد. در حالی که این تکنیک در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه بسیار جوان می باشد.در ایران در سال 1369 براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی وظیفه تهیه نقشه بر عهده سازمان نقشه برداری قرار داده شد و می توان گفته حرکت های اصولی و هدفمند در این خصوص از سال 1373 شروع گردید.

افزودن محتوا...