مهدی زارع

 

٧٧١٤١٠80-021

  
 
 
 
 

سوابق علمی و تحصیلی

        کارشناس مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی
        کارشناس ارشد مهندسی گیاهپزشکی-بیماری شناسی گیاهی
          دانشجوی دوره دکتری مدیریت محیط زیست
دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست
 

سوابق کاری

 
  •      مسئول مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز ( از مرداد ماه 97)
  •      مسئول بوستان پلیس  (از 94 تا 97)
  •      کارشناس فضای سبز ناحیه 5 منطقه 4 ( از 93 تا 94)
  •       کارشناس فضای سبز ناحیه 4 منطقه 4 ( از 92 تا 93)
  •       کارشناس دفتر مشاوره و هماهنگی ارتباطات شهردار تهران ( از 91 تا 92)
    • ----------------------------------