مجید محمدسمنانی

 

77802075-021

 
 
 
 

سوابق علمی و تحصیلی

 
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
  • دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
  • چاپ کتاب مدیریت منابع انسانی با رویکرد جایگاه منابع انسانی در ایران(انتشارات امیران)
  • چاپ مقاله در مجله مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران(دانشکده مدیریت)

سوابق کاری

 
  • فرمانده حوزه بسیج منطقه ( 1393 تا کنون)
  • معاون ناحیه 9 منطقه 4 (1393-1392)
  • رئیس اجتماعی و فرهنگی ناحیه 4 منطقه 4(1392-1388)