اهداف و برنامه ها

حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شهروندان و جلب مشارکتهای آنان در جهت توسعه و ایجاد فضاها و مراکز مختلف فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی نظیر کتابخانه ها ، فرهنگسراها ، خانه های فرهنگ ، مجموعه های ورزشی ، خانه های مشق و سراهای محلات و همچنین مدیریت و گرداندن اینگونه مراکز ، تشکیل و پشتیبانی تیمهای مختلف ورزشی در محلات ، ایجاد زمینهای خاکی فوتبال ، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و اجتماعی ، تشکیل کلاسهای علمی ، آموزشی در مراکز تحت پوشش خود و اجراء طرح شهردار مدرسه فعالیت دارد.برگزاری مراسم های مختلف به مناسبت های اعیاد و سوگواری در طول سال نیز از عملکرد این حوزه محسوب می شود.

جشنوارها