مهارت های شهروندی

كاهش كیفیت محیط زیست شهری و افزایش آلودگی صوتی، آلودگی بصری، كمبود منابع، رشد آسیب های اجتماعی، نابسامانی سیستم های دفع فاضلاب و زباله، توسعه غیررسمی كلانشهرها، كاهش كیفیت زیست و رفاه شهری، مسائل سكونتی و ناهنجارهای رفتاری در شهرها، ضرورت ایجاد و گسترش پایگاه های آموزش شهروندی در سطح شهر تشدید شده است. امروزه فقدان آموزش فرهنگ زندگی شهری كاملا مشهود بوده و در كلانشهر تهران، ناآگاهی از فرهنگ شهرنشینی و قواعد رفتاری زندگی شهری، هزینه های زیادی را به اداره كنندگان شهر، محیط شهری و ساكنان شهر تحمیل كرده است. شهر تهران با افزایش مداوم جمعیت ثابت و جمعیت سیار و افزایش خرده فرهنگ ها و قومیت های متعدد روبه روست و به موازات آن با نیازهای اجتماعی وابسته به آن مواجه است كه با گسترش و افزایش این وضعیت، نیازها به مراتب بیشتر شده و وظایف سازمان های مربوطه نیز سنگین تر می شود

سكونت در شهر، تعهداتی را برای مدیران شهری و تكالیفی را بر شهروندان به همراه دارد و ارزش ها و هنجار هایی را به دنبال دارد كه این مهم، مدیریت مطلوب شهری را با تكیه بر آموزش های شهروندی، همراه با پایگاه های آموزش دهنده در سطح شهر، جهت انتقال آموزش های شهری به مردم با هدف ارتقای مشاركت های اجتماعی بیش از پیش می طلبد. اما در ادامه به اینكه آموزش شهروندی چه محتوایی دارد و مقصد اصلی آن (مشاركت) چیست و چه كاركردی می تواند داشته باشد و اینكه این وظیفه بر عهده چه نهاد و یا سازمانی است اشاره می شود.

یكی از مفاهیم عمده در ادبیات آموزشی، تدوین محتوای آموزشی منطبق با نیاز شهر و شهروند است كه حاوی موضوعات اساسی ای چون هدف های نهایی و كلی با توجه به فلسفه آموزش، اهداف و راهبردهای لازم برای رفع نیاز است؛ همانند موضوع ترافیك، بازیافت، حفظ فضای سبز، حفظ نظافت شهر و... .


محتوای آموزشی فرایندی است مستمر كه به صورت مجموعه ای از مفاهیم متشكل و كلی، مجموعه نیازهای آموزشی را برای تدبیری راهبردی و موضوعی هدایت می كند و شامل كلیه نیازهای آموزشی جامعه و اولویت ها و مقاصد و اهداف براساس سیاست ها و خط مشی های مورد نظر، اطلاعات و دانش مطابق با نیازها، وسایل و ابزارهای لازم برای تحقق اهداف است. در آموزش های شهروندی به چند نكته مهم باید توجه كرد؛ ابتدا باید به فعالیت های شهروندی، ساخت و ساز شهری، رشد جمعیت مناطق شهری پرداخت و سپس با در نظر داشتن اینكه از لحاظ جمعیت شناسی، شهر هسته جمعیت دائم و ثابت ( با معیارها و حجم های متفاوت) است به ساختار فرهنگی، قومیتی و اجتماعی شهر توجه كرد.

مهم تر از همه به مسئله فرهنگ باید توجه اساسی كرد چرا كه فرهنگ دارای كاركردهای هویتی و اجتماعی بوده و در اصل شخصیت اصلی جامعه را تشكیل می دهد؛ الگویی است كه نظام شهری را شكل داده و متناسب با آن ارزش ها، هنجارها، اهداف و وسایل لازم را برای شهروندان فراهم می سازد.آشنایی و شناخت دقیق مفهوم شهروندی، گام اول در جهت تحقق آن است اگر شهروندان با نیازها و حقوق خود و دیگران آشنا شوند خود را در برابر هم مسئول دانسته و متعهد می شوند در ساخت شهر، نقش اساسی و مؤثر داشته باشند.

مطلوب ترین روش آموزش و تفهیم معنای عمیق شهروندی و مشاركت پذیری، آموزش توسط متخصصان و كارشناسان حوزه های مختلف شهرداری است كه از طریق ابزارهای آموزشی منطبق با اهداف می توانند به اقشار اجتماعی جامعه به خصوص كودكان و نوجوانان این آموزش ها را ارائه كنند چرا كه با انتقال آموزش های شهری و شهروندی به قشر دانش آموز، این امكان مهیا می شود كه آنان با شالوده های اصلی شهرداری آشنا و از وظایف شهروندی آگاه شوند و با آگاهی كامل به عنوان شهروند متعهد، مسئولیت خود را نسبت به جامعه و شهر برعهده گرفته و ابزارهای اصلی مشاركت پذیری را به عنوان یك شهروند بیاموزند. اما در این میان آموزش مدیران شهری و ارتقای بینش آنان برای فراهم كردن شرایطی به منظور احقاق حقوق شهروندی و آموزش به شهروندان كه عمدتا به جنبه تكالیف اجتماعی شهری شهروند كه همانا مشاركت در عرصه های مختلف زندگی شهری است، ضروری است.

امروزه شهرداری، متولی آموزش شهروندان است و ادامه مستمر آموزش ها در جامعه ضرورت دارد؛ چرا كه در نهایت اثرات منفی ناآگاهی مردم از فرهنگ شهرنشینی و شهروندی و ضررهای آن مستقیما به شهرداری برمی گردد و از طرفی دیگرضروری است كه شهروندان نیز در مورد نحوه تعامل با حوزه شهری مطالبی را فرا بگیرند تا بتوانند شهری بهنجار داشته باشند چرا كه كلیه تعاملات شهری در فضای شهر صورت می گیرد و پیامدهای مثبت و منفی به نوعی دامنگیر شهروندان نیز می شود. بنابراین متولی آموزش های شهری و شهروندی، شهرداری بوده و در این میان با تعامل درون سازمانی و برون سازمانی می تواند در حوزه خدمات رسانی خود به شهروندان، آموزش دهد و در زمینه های برنامه ریزی با نظام اطلاع رسانی صحیح، شهروندان را به مشاركت سوق دهد.

پیام های شهروندی