چشم انداز

   

 

 

 

ما می خواهیم :

سرآمدترین منطقه درنگاه سیستمی، از طریق ارائه خدمات  ایمن و  با کیفیت   با  افزایش سرعت    و بهره وری در راستای  تحقق شهرو شهروند الکترونیک  بر اساس  الزامات    بالا  دستی  با  محوریت انسان و شهر سالم  با پشتوانه سر مایه های  انسانی،  سازمانی  چابک و  یادگیرنده  باشیم.

ماموریت شهرداری منطقه چهار

شهرداری منطقه 4 به منظور توسعه سیستم های مدیریت شهری در مسیر رشد و سرآمدی بیانیه ی ماموریت خود را در حوزه برنامه ریزی راهبردی HSE همسو با محور های اصلی به شرح زیر بیان می نماید:

مدیریت عملکردهای بهداشتی

مدیریت عملکردهای بهداشتی با رعایت اصول بهداشت عمومی، محیط و حرفه ای با رویکرد پیشگیرانه به منظور تامین محیط کار سالم

مدیریت عملکردهای ایمنی

مدیریت عملکردهای ایمنی با رعایت ایمن سازی تجهیزات، تاسیسات مبتنی بر مدیریت ریسک در کلیه واحدها و پروژه ها

مدیریت عملکردهای زیست محیطی

مدیریت عملکردهای زیست محیطی با رعایت اصول توسعه پایدار شهری


مدیریت عملکردهای آموزشی

مدیریت عملکردهای آموزش، پژوهش و فرهنگ HSE به منظور اعتلای دانش و فرهنگ عمومی سازمان و شهروندان مبتنی بر مطالعه وضعیت موجود و نیازمندی های آینده نظام مدیریت HSE

خط مشی سیستم مدیریت جامع شهرداری منطقه چهار

تهران به منظور ارائه خدمات مطلوب و در خور شأن شهروندان محترم منطقه، 4شهرداری منطقه متناسب با رسالت تعیین شده دردستیابی به توسعه پایدار، بهره مندی از محیط زیست عاری ازآلودگی، فراهم آوری محیطی بدون مخاطرات و بیماری های شغلی برای کلیه ذینفعان خود را مدنظر داشته و با بكارگیری نیروهای انسانی کارآمد ، ضمن همسویی با سیاست های شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران استقرار سیستم مدیریت یكپارچه براساس استانداردهای ، ISO 8002:1009 ،ISO 24002:1004 ، ISO2002::2888، HSE و ISO20001:1004 - را مبتنی بر فرازهای زیر سر لوحه برنامه های خود MS قرار می دهد .

 • تعهد در برآوردن کلیه الزامات مرتبط با فعالیتهای شهرداری در حوزه های کیفیت , ایمنی بهداشت و محیط زیست.
 • بهبود مداوم فرآیندها ، خدمات و سیستم های مدیریت استقرار یافته با مشارکت سودمند کارکنان ، پیمانكاران و سایر طرفهای ذینفع همراه با توانمند سازی سازمان در مقابله با شرایط اضطراری و بحرانی
 • رسیدگی دقیق و بهنگام به پیشنهادها و شكایت های شهروندان .
 • استفاده بهینه از منابع(نیروی انسانیمواداولیه ، تجهیزات ، انرژی )با رویكرد یكپارچه سازی سرمایه های در اختیار به عنوان سازمان بهره ور
 • کنترل و کاهش مخاطرات و عوامل زیان آور محیط کار ناشی از فعالیت ها و خدمات ، پیشگیری شهرداری منطقه در راستای صیانت نیروی انسانی و سلامت تاسیسات در اختیار.
 • پیشگیری و کاهش آلودگی محیط زیست ، خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان و پیمانكاران و بهسازی مستمر آن
 • ارتقا سطح دانش و آگاهی کارکنان ، تامین کنندگان و شهروندان جهت دستیابی به بهبود مداوم در ارائه خدمات با رویكرد مدیریت دانش
 • مدیریت مناسب پیمانكاران در کلیه مراحل شناسایی، انتخاب و بكارگیری و ارزیابی عملكرد ایشان. اینجانب تعهد خود را در استقرار و بهینه سازی سیستم های مدیریت جامع براساس استانداردهای فوق الذکر اعلام و متعهد می شوم منابع لازم را درحد اختیارات محوله جهت تحقق مفاد فوق فراهم نمایم. از کلیه همكاران انتظار می رود ضمن درک مفاد مندرج در این خط مشی، سازمان را در حصول به اهداف تعیین شده یاری نمایند

این خط مشی توسط مدیریت به کلیه کارکنان و تامین کنندگان سازمان اطلاع رسانی شده و در معرض دید شهروندان ، میهمانان و بازدید کنندگان قرار گرفته است .ما بر این باوریم که بهبود عملكرد سازمان مسوولیت مشترک تک تک ذینفعان تهران بزرگ می باشد

 

 

 

 

 

ارزش ها

 • مردم محوری
 • مشارکت محور
 • رعایت کرامت انسانی
 • پاسخگویی
 • رعایت حقوق شهروندی و کارکنان
 • قانون مداری
 • مسئولیت پذیری
 • ایجاد فرصت هایی برای یادگیری از هم
 • ارتقای مستمر کیفیت
 • ارتقای کیفیت آموزش
 • ارتقای مهارتهای فردی
 • تعالی جویی
 • پایبندی به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی
 • تفکر ناب
 • دانش محوری
 • تعهد نسبت به همكاران
ذینفعان سازمان شهرداری منطقه چهار

تمامی تهادهای دولتی مستقر در منطقه از جمله اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، سازمانهای برق_آب و فاضلاب ومخابرات پیمانکاران و مشاوران اصناف

ذینفعان داخلی
 • مدیران ارشد منطقه
 • کارشناسان تخصصی حوزه ها
 • کارکنان اداری و مالی
 • پرسنل پشتیبانی و خدماتی
ذینفعان خارجی
 • سازمانهای بالادستی شهرداری تهران
 • شهروندان ساکن منطقه
 • شورایاری ها
 • مراکز خدمات عمومی، مساجد، حسینیه ها و ...

اهداف استراتژیک

 • S10G1: ارتقا سطح سلامت کارکنان و نیروهای پیمانکار ذی مدخل در شهرداری منطقه
 • S9G2: ارتقا سطح ایمنی , بهداشت و محیط زیست در فضای کار و شهری
 • S13 G8: آینده سازی از طریق روشهای علمی و پژوهشی
 • S5G7: ارتقا و توسعه منابع انسانی سازمان در زمینه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
 • S9G3:ارتقاء دانش ذینفعان اعم از شهروندان و پیمانکاران در زمینه بهداشت -ایمنی و محیط زیست
 • S3G6:ارتقا و بهبود مدیریت HSE پیمانکاران
 • S6G5: ارتقا کیفیت خدمات مرتبط با H-S-E به منظور تسهیل و تسریع در توسعه آن
 • S7G4:به حداقل رساندن خطرات بهداشت ایمنی و محیط زیست در منابع فیزیکی ، اموال و تجهیزات

اهداف اختصاصی

اهداف بهداشت
 • کاهش تعداد بیماریهای شغلی گزارش شده به میزان 30 درصد طی 5 سال
 • پوشش 100 درصدی سنجش عوامل زیان آور شغلی
 • کنترل صد در صدی مواجهه با تشعشعات
 • کنترل صد در صدی مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی و فلزات سنگین
 • کنترل صد در صدی مواجهه با صدای بیش از حد مجاز
 • پوشش 50% ارگونومی کارکنان طی 5 سال
 • پوشش 100 درصدی معاینات دوره ای کارکنان
 • پوشش 100 درصد کارت بهداشت و سلامت برای کارکنان واحدهای خدمات (60 نفر)
 • پوشش 100 درصد کارت بهداشت و سلامت برای کارکنان واحد های خدماتی و کارکنان طبخ و توزیع مواد غذایی که تحت نظر پیمانکار هستند
 • پوشش 100 درصد معاینات پزشکی کارگران ایرانی پیمانکاران امور شهری توسط شرکت شهرسالم
 • کاهش نرخ موارد غیبت از کار از 64. به 55.طی 5 سال
 • کاهش نرخ کلی غیبت از کار به میزان 02. طی 5 سال
اهداف ایمنی
 • کاهش 50درصد خطرات با ریسک بالا در طی 5 سال ( کاهش 46 ریسک شناسایی شده)
 • کاهش 50درصد خطرات با در طی 5 سال ( کاهش ALARP ریسک شناسایی شده)
 • کاهش 60% جراحت های منجربه ناتوانی در کارکنان طی 5 سال
 • کاهش 100% جراحت های منج کاهش تعداد رویداد های منجر به فوت و نقص عضو مرتبط با فعالیت های پیمانکاران به میزان 100 درصد در طی 5 سال(وضعیت جود 3 مورد فوت )رناتوانی دائمی در کارکنان
 • کاهش تعداد رویداد های مرتبط با کارکنان به میزان 100 درصد در طی 5 سال (وضعیت موجود 2 مورد نقص عضو)
 • کاهش ضریب شدت حادثه ASR
 • کاهش ضریب تکرار حادثه کارکنان به میزان 2.0. طی 5 سال(AFR)
 • کاهش ضریب سالانه(T) حوادث بر اساس نتایج سال 93
 • به صفر رساندن مرگ و میر نیروی پیمانکاران
 • کاهش 60%گزارش آنومالی ها