معاونت ها

معاونت شهرسازی و معماری

ادامه مطلب
 

معاونت مالی و اقتصاد شهری

ادامه مطلب
 

معاونت فنی و عمرانی

ادامه مطلب
 

 

معاونت منابع انسانی

ادامه مطلب
 

معاونت خدمات شهری و محیط زیست

ادامه مطلب
 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

ادامه مطلب
 

 

 

معاونت اجتماعی و فرهنگی

ادامه مطلب
 

معاونت حمل و نقل و ترافیک

ادامه مطلب