شهروند محتوا ساز باشید

جهت ارسال اخبار، ایده ها ،تصاویر و گزارش های خود فایل مطالب خود را به آدرس ایمیل پرتال منطقه چهار با عنوان شهروند محتوا ساز ارسال نمائید تا با اسم خود شما در پرتال برای عموم شهروندان درج گردد

مطالب ارسالی شهروندان