• برای تخریب و نوسازی، از چه طریق باید اقدام کرد ؟ پاسخ : از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر
  • آیا امکان ایجاد یک واحد تجاری در واحد مسکونی (به جای پارکینگ) وجود دارد ؟ با توجه به اینکه پارکینگ جزء ملزومات ساختمان است از نظر قانون، تخلف است و به هیچ عنوان امکانپذیر نیست و در صورت اینکار از طریق کمیسیون ماده 100 رای به تخریب داده میشود .
  • برای قطع درختان خشك به چه نحوی باید عمل كرد ؟ ارائه درخواست كتبی یا تماس با سامانه 137 بازدید كارشناسان مربوطه و تنظیم گزارش اخذ مجوز از كمیسیون ماده 7 سازمان پاركها و فضای سبز شهر تهران قطع درختان خشك حاشیه معابر و فضاهای سبز شهری توسط شهرداری قطع درختان خشك داخل املاك و فضاهای خصوصی توسط مالكین
  • نحوه واریز هزینه عوارض نوسازی و پسماند نوسازی به چه صورت می باشد؟ به حضوری در کلیه شعب بانک شهر ، ملی ، صادرات ، ملت و... و یا به صورت غیر حضوری از طریق خودپرداز تمام درگاهها و یا اینترنتی
  • اعلام کاربری به چه اشخاصی حقیقی یا حقوقی مجاز است ؟ مالک و وکیل قانونی مالک
  • شهرداری درخصوص تداخل املاک چگونه اظهارنظر می نماید ؟ درخصوص تداخل و تعارض املاک شهرداری صرفاً به استناد نقشه های کارشناس رسمی دادگستری ـ اعلام نظر اداره ثبت اسناد و املاک و دستورات صادره از محاکم قضائی اظهارنظر و عمل می نماید .