'گشت و گذار در باغ پرندگان منطقه چهار                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                  منطقه چهار را بیشتر بشناسیم .