تبدیل زباله به انرژی برق

در این مجموعه که برق به روش هاضم، روشی که طی آن از گاز متان تولید شده از زباله‌های انباشته الکتریسیته استحصال می‌شود دو مگاوات برق تولید خواهد شد که این مجموعه در اوج کارایی خود توانایی تولید شش مگاوات برق را نیز دارد. این مجموعه امکان احداث کارخانه تولید برق از زباله خشک را نیز دارد که درصورت احداث این مجموعه نیز می‌توان هشت تا 10مگاوات برق تولید کرد.

تبدیل زباله به انرژی برق