محسن محمودی

سوابق علمی و تحصیلی

  • کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
  • کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه تهران

سوابق کاری

  • رئیس اداره حقوقی و امور قراردادها منطقه 4 (از مهر 91 تا کنون)
  • رئیس اداره حقوقی منطقه 20 (شهریور 88 الی مهر 91)
  • رئیس اداره حقوقی منطقه 13 (از تیرماه 85 الی شهریور 88)
  • رئیس اداره حقوقی منطقه 8 (از شهریور 78 الی اردیبهشت 85)
  • کارشناس اداره حقوقی منطقه 8 (از شهریور 76 الی اردیبهشت 78)
  • عضو کمیسیون معاملات شهرداری تهران و جانشین مدیر کل حقوقی در کمیسیون معاملات (از سال 78 الی 82)