هادی نیکپور

 

021-77808787

 
 
 

سوابق علمی و تحصیلی

 
  •  

سوابق کاری

 
  • مدیر بازرسی شهرداری منطقه 4