علیرضا صادقی بخش

 

021-77808787

 

سوابق علمی و تحصیلی

  • دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  • فوق لیسانس مدیریت امور شهری
  • لیسانس مهندسی عمران-عمران

سوابق کاری

  • مدیر بازرسی شهرداری منطقه 4
  • مدیر بازرسی شهرداری منطقه 12
  • مدیر بازرسی شهرداری منطقه 7
  • مدیر بازرسی شهرداری منطقه 10
  • سرپرست بازرسی شهرداری منطقه 9
  • مدیر پروژه های عمرانی وزارت نیرو