سیف اله طالب لو

 

77891559-021

 
 
 
 
 

سوابق علمی و تحصیلی

 
  • کارشناس روابط عمومی علمی کاربردی

سوابق کاری

 
  •  
  • رئیس اجرای احکام منطقه4 (94-تاکنون )
  • مسئول موتوری منطقه 4 (93-94)
  • کارشناس متخصص خدمات شهری منطقه 4(91-93)
  • شهردار ناحیه 6منطقه4 (89-90)
  • شهردار ناحیه 3 منطقه 4 (87-89)
  • شهردار ناحیه 4 منطقه 4 (85-87)
  • مسئول گزینش منطقه 4 (85)
  • -شهردار ناحیه 5 منطقه 19 (84-85)