آرشیو موضوعی
شاخه
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار تهران از برگزاری نخستین نشست کارگروه ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر پیام های دارای ماهیت شهر سازی و حقوقی به میزبانی منطقه چهار خبر داد.
1397/11/8
رییس سامانه 1888 منطقه چهار تهران خبر داد/رشد 95 درصدی رسیدگی به پیام های 1888 منطقه چهار در نیمه دوم سال 97
رییس سامانه 1888 منطقه چهار تهران با بیان اینکه مدیریت شهری با اقدامات اثر بخش به دنبال جذب رضایتمندی شهروندان است افزود: کیفیت رسیدگی به پیام های ثبت شده چهار ماه دوم سال 97 در سامانه 1888 منطقه چ...
1397/11/8
برگزاری مسابقات و  کارگاه های آموزشی سامانه  1888 در سرای محلات منطقه چهار
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار تهران از برگزاری کارگاه های آموزشی و مسابقه عمومی سامانه 1888 در ناحیه هفت خبر داد.
1397/11/6
بازدید اداره HSE از ساختمان مرکز مطالعات تخصصی شهرداری منطقه 4
ادارات مطالعات و HSEمنطقه 4 از ساختمان مرکز مطالعات تخصصی شهرداری منطقه بازدید بعمل آوردند.
1397/11/3
نشست مسئول سامانه نظارت همگانی 1888 با دانش آموزان دبیرستان صادقی
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار از حضور در مسجد سید الساجدین ودریافت مشکلات چهره به چهره شهروندان خبر داد .
1397/11/3
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار تهران از برگزاری کارگاه های آموزشی و مسابقه عمومی سامانه 1888 در بوستان ها و مدارس محدوده منطقه خبر داد.
1397/11/3
نشست مسئول سامانه نظارت همگانی 1888 با شهروندان محله مجید آباد
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار تهران ازحضور در مسجد سید الساجدین ودریافت مشکلات چهره به چهره شهروندان خبر داد .
1397/10/25
برگزاری نشست مسئول سامانه نظارت همگانی 1888 با شهروندان محله مجید آباد
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار تهران ازحضور در مسجد سید الساجدین ودریافت مشکلات چهره به چهره شهروندان خبر داد .
1397/10/23
برگزاری مسابقات و  کارگاه های آموزشی سامانه  1888 در بوستانها و مدارس و مساجد منطقه چهار
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار تهران از برگزاری کارگاه های آموزشی و مسابقه عمومی سامانه 1888 در بوستان ها و مدارس محدوده منطقه خبر داد.
1397/10/23
برگزاری مسابقات و  کارگاه های آموزشی سامانه  1888 در مسجد سیدالساجدین
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار تهران از برگزاری کارگاه های آموزشی و مسابقه عمومی سامانه 1888 در ناحیه یک خبر داد.
1397/10/22