آرشیو موضوعی
شاخه
برگزاری نشست تخصصی  اعضای کمیته تدوین منطقه چهار
به منظور ارائه استراتژی های نوین در تدوین برنامه 5ساله سوم شهرداری تهران معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 4 ، نشست مشورتی با کارگروه تخصصی تدوین برنامه استراتژیک متشکل از کارشناسان و مدیران متخ...
1397/7/21
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 نسبت به برگزاری نشست با نمازگزاران با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در مسجد امام جعفر صادق (ع) اقدام کرد.
1397/7/21
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 نسبت به برگزاری غرفه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در سرای محله پاسداران اقدام کرد.
1397/7/21
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 نسبت به برگزاری غرفه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در سرای محله پاسداران اقدام کرد.
1397/7/21
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی به همراه مسابقه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در مسجد کنی کرد.
1397/7/21
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی به همراه مسابقه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در بوستان نوفل لوشاتو کرد.
1397/7/21
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه چهار تهران نسبت به برگزاری نشست با نمازگزاران با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در مسجد معراج اقدام کرد.
1397/7/14
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه چهار اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی به همراه مسابقه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در مسجد الرسول کرد.
1397/7/14
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه چهار اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی به همراه مسابقه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در سرای محله حکیمیه کرد.
1397/7/11
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه چهار اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی به همراه مسابقه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در بوستان گویش کرد.
1397/7/11