آرشیو موضوعی
شاخه
برگزاری جلسه آسیب شناسی پیام های ثبت شده در سامانه 137 در  ناحیه 4
جلسه آسیب شناسی حوزه های اجرایی در راستای پیام های ثبت شده و پراکندگی موضوعات آنها با حضور رئیس سامانه مدیریت شهری 137 منطقه، شهردار و رؤسای ادارات ناحیه4 برگزار شد.
1397/4/26
جلسه بازخوردسنجی پیام های سامانه 137 ناحیه 8 منطقه چهار با حضور رئیس سامانه مدیریت شهری 137 منطقه، شهردار ناحیه8 ، روسای ادارات و مسئول 137 ناحیه 8 در ناحیه برگزار شد.
1397/4/24
رئیس سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری منطقه چهار از سومین جلسه از سلسله نشست های ادواری ماهیانه مسئولین 137 نواحی نه گانه در خرداد ماه سال جاری در دفتر سامانه مدیریت شهری 137 منطقه خبر داد.
1397/4/6