آرشیو موضوعی
شاخه
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، فضای سبز مدسه نبوت در محدوده ناحیه علف کشی شد
1398/6/26
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، فضای سبز مدسه حر در محدوده ناحیه علف کشی شد
1398/6/26
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ،خیابان 196 شرقی در محدوده ناحیه آبیاری شد
1398/6/26
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 5 (واحد تربیت بدنی)خبر از بازدیدایستگاه ورزش صبحگاهی سمرقندی داد.
1398/3/22
اداره اجتماعی فرهنگی ناحیه 5 اقدام به برگزاری جلسه مشاوره دینی مذهبی کرد.
1398/3/22
اداره اجتماعی ناحیه 5 از برگزاری جلسه شورایاری  در سرای محله تهرانپارس غربی خبر داد .  
1398/3/22
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، بوستان گلبرگ سرخ در محدوده ناحیه نظافت شد.
1398/2/16
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، بوستان گلبرگ سرخ در محدوده ناحیه کندوکوب شد.
1398/2/16
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، عملیات به زراعی بوستان رخشا و خیابان های فرعی اطراف در محدوده ناحیه انجام شد.
1398/2/16
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، سرویس بهداشتی بوستان گویش در محدوده ناحیه شستوشو و نظافت شد
1398/2/16