آرشیو موضوعی
شاخه
اداره عمران و ترافیک شهرداری ناحیه 7 از اجرای عملیات مرمت تابلو های ترافیکی و راهنمای مسیر خبر داد.
1397/3/29
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 7 از اجرای عملیات گستره شستشوی جداره شهری خبر داد.
1397/3/19
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 9 اقدام به تحویل اخطار جمع آوری بنر در خیابان استخر ناحیه 9 کرد.
1397/3/13
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 7 اقدام به طعمه گذاری جانوران موذی در محدوده ناحیه 7 کرد.
1397/3/13
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 7 از اجرای عملیات گستره شستشوی جداره شهری خبر داد.
1397/3/8
اداره عمران و ترافیک شهرداری ناحیه 7 از اجرای عملیات مرمت تابلو های ترافیکی و راهنمای مسیر خبر داد.
1397/2/30
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 7 از اجرای عملیات پاکسازی حاشیه معابر محدوده ناحیه خبر داد.
1397/2/25
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 7 نسبت به جمع آوری انواع پلاکارت و بنر در سطح محدوده ناحیه اقدام کرد.
1397/2/23
اداره 137 شهرداری ناحیه 7 اقدام به اجرای عملیات تعمیر و مرمت دریچه در محله ده نارمک کرد .
1397/2/19
سامانه 137 شهرداری ناحیه 6 اقدام به نصب دریچه کامل و پاسخ به یک پیام 137 کرد.
1397/2/19