آرشیو موضوعی
شاخه
به همت واحد فنی و عمران شهرداری ناحیه هفت عملیات لکه گیری آسفالت اجرایی شد.
1397/10/30
به همت واحد فنی و عمران شهرداری ناحیه هفت عملیات لکه گیری آسفالت اجرایی شد.
1397/10/30
به همت واحد فنی و عمران شهرداری ناحیه هفت عملیات لکه گیری آسفالت اجرایی شد.
1397/10/30
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت اقدام به اجرای عملیات نظافت و رفت و روب در محدوده ناحیه کرد.
1397/10/30
اداره خدمات شهری ناحیه7 اقدام به نظافت ولایروبی خیابان سراج کرد.
1397/10/30
واحد خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت از پاکسازی پوستر و برچسب معابر محدوده محدوده ناحیه خبرداد .
1397/10/26
واحد خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت از پاکسازی پوستر و برچسب معابر محدوده محدوده ناحیه خبرداد .
1397/10/26
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت اقدام به اجرای عملیات نظافت و رفت و روب در محدوده ناحیه کرد.
1397/10/26
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 7 اقدام به جمع آوری خاک و نخاله وضایعات از محدوده ناحیه کرد.
1397/10/26
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت اقدام به هرس درختان بوستان شمعدانی کرد.
1397/10/26