آرشیو موضوعی
شاخه
واحد فضای سبز شهرداری ناحیه هشت از عملیات خشکه زنی فضای سبز در سطح محدوده ناحیه خبر داد.
1397/5/24
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه هشت ازاجرای عملیات مرمت نهر روسی در سطح محدوده حکیمیه خبر داد.
1397/5/22
اداره خدمات شهر شهرداری ناحیه هشت از عملیات رفع سدمعبر صنفی در سطح محدوده حکیمیه خبر داد.
1397/5/20
مدیر اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه 8 از صدور مجوز حفاری در سطح ناحیه خبر داد.
1397/5/17
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هشت نسبت به توزیع کیسه در سطح محدوده ناحیه اقدام کرد.
1397/5/9
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هشت از تعمیر مخازن در سطح محدوده ناحیه خبر داد.
1397/5/7
اداره عمران و ترافیک ناحیه هشت از اجرای عملیات نصب مانع یوشکل درسطح محدوده حکیمیه خبر داد.
1397/5/3
اداره عمران و ترافیک شهرداری ناحیه هشت از اجرای عملیات ساماندهی وحصار کشی کارگاه عمرانی درسطح محدوده حکیمیه خبر داد.
1397/4/31
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هشت در راستای اهداف بلند مدت طرح تفکیک در مبداءاقدام به آموزش چهره به چهره درب منازل( خانوار)و اصناف خیابان خلیلی بوستان هشت کرد.
1397/4/26
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه هشت عملیات روکش آسفالت در خیابان های سطح حکیمیه اجرایی شد.
1397/4/23