آرشیو موضوعی
شاخه
واحد فضای سبزشهرداری ناحیه 9 اقدام به جمع آوری زباله های فضای سبز در سطح ناحیه کرد.
1397/3/29
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 9 از اجرای اولین طرح پایش و نگهداشت محلی ، محله کوهسار در سطح ناحیه 9 خبر داد
1397/3/19
اجرای هشتمین و آخرین روز طرح پایش محله قنات کوثر
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 9 از اجرای هشتمین و آخرین روز طرح پیمایش محلی در سرای محله قنات کوثر خبر داد.
1397/3/12
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 9 از جمع آوری زباله های تفکیکی در محدوده ناحیه خبر داد.
1397/3/8
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 9از اجرای ششمین طرح پیمایش محلی در سطح ناحیه خبر داد.
1397/3/6
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 9 از اجرای پنجمین طرح پیمایش محلی در محله قنات کوثرخبر داد.
1397/3/2
اجرای  روز چهارمین طرح پیمایش محلی در محدود ناحیه 9
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 9 از اجرای چهارمین طرح پیمایش محلی در سطح ناحیه خبر داد.
1397/2/31
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 9 از اجرای سومین طرح پایش محلی در محله قنات کوثر خبر داد.
1397/2/30
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه 9 منطقه 4 از مرمت علائم هشداردهنده ( خطرنما ) در سطح ناحیه خبر داد.
1397/2/23
اداره فنی عمران شهرداری ناحیه 9 از همسطح سازی پیاده رو خبر داد.
1397/2/19