آرشیو موضوعی
شاخه
اداره خدمات شهری ناحیه نه ، از طعمه گذاری موش در محدوده ناحیه خبر داد.
1398/3/25
اداره خدمات شهری ناحیه نه ، از نظافت معابر در محدوده ناحیه خبر داد.
1398/3/25
سامانه 137 شهرداری ناحیه نه اقدام مرمت و زیر سازی سنگ فرش پیاده رو در محدوده ناحیه نه ، کرد .
1398/3/25
سامانه 137 شهرداری ناحیه نه اقدام به مرمت و باسازی (جوشکاری) پل ورودی در محدوده ناحیه نه ، کرد .
1398/3/25
سامانه 137 شهرداری ناحیه نه اقدام به ترمیم و مرمت  دریچه (جوشکاری)در محدوده ناحیه نه ، کرد .
1398/3/25
اداره خدمات شهری ناحیه نه ، از لایروبی در محدوده ناحیه خبر داد.
1398/3/22
اداره خدمات شهری ناحیه نه ، از جمع آوری لاشه در محدوده ناحیه خبر داد.
1398/3/20
اداره خدمات شهری ناحیه نه ، از طعمه گذاری موش در محدوده ناحیه خبر داد.
1398/3/20
اداره خدمات شهری ناحیه نه ، از نظافت معابر در محدوده ناحیه خبر داد.
1398/3/19
جلسه فصلی بهار ستاد مدیریت بحران ناحیه 9 بمنظور ارائه گزارش عملکرد، بروزرسانی ستاد و تشریح شرح وظایف را برگزار شد.
1398/3/13