آرشیو موضوعی
شاخه
واحد خدمات شهری ناحیه نه ، از شستشوی جداول و گاردریل در سطح ناحیه خبر داد.
1397/7/18
اداره ترافیک شهرداری ناحیه نه از مرمت گاردریل تصادفی در سطح محدوده ناحیه نه خبر داد.
1397/7/16
اداره خدمات شهری از جمع آوری پسماند خشک در سطح ناحیه خبر داد.
1397/7/8
واحد خدمات شهری شهرداری ناحیه نه ، از شستشوی کیوسک های مطبوعاتی درمحدوده ناحیه خبر داد.
1397/7/4
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه نه ، از شستشوی المانهای ترافیکی در سطح ناحیه خبر داد.
1397/6/20
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه نه از ترمیم کفپوش داخل فضای سبز خبر داد.
1397/6/18
واحد فنی و ترافیک شهرداری ناحیه 9 ، از احداث پهلوگاه در خیابان استخر خبر داد.
1397/6/13
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 9 از شستشوی گاردریل ها و جداول در سطح ناحیه خبر داد.
1397/6/11
واحد خدمات شهری شهرداری ناحیه 9 ، از جمع آوری زباله های سطح ناحیه بصورت روزانه خبر داد.
1397/6/6
اداره شهرسازی شهرداری ناحیه 9 منطقه چهار از جمع آوری خاک و نخاله در محدوده خبر داد .
1397/5/30