ماده 38 قانون تامین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی ماده 38- در مواردی‌ كه‌ انجام‌ كار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود كارفرما باید در قراردادی‌ كه‌ منعقد می‌كند مقاطعه‌ كار را متعهد نماید كه‌ كاركنان‌ خود همچنین‌ كاركنان‌ مقاطعه‌كاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و كل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 28 این‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ كل‌ كار مقاطعه‌ كار از طرف‌ كارفرما موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌كارانی‌ كه‌ صورت‌ مزد...
1390/12/16

ماده 38 قانون تامین اجتماعی

ماده 38-در مواردی‌ كه‌ انجام‌ كار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود كارفرما باید در قراردادی‌ كه‌ منعقد می‌كند مقاطعه‌ كار را متعهد نماید كه‌ كاركنان‌ خود همچنین‌ كاركنان‌ مقاطعه‌كاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و كل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 28 این‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ كل‌ كار مقاطعه‌ كار از طرف‌ كارفرما موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌كارانی‌ كه‌ صورت‌ مزد و حق‌ بیمه‌ كاركنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسلیم‌ و پرداخت‌ می‌كنند معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه‌ كارفرما آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌ كار را بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهی‌ را كه‌ از این‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌كار مطالبه‌ و وصول‌ نماید كلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌های‌ دولتی‌ و همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غیردولتی‌ و مؤسسات‌ خیریه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ می‌باشند.


نکاتی در رابطه با ماده 38

الف – مقاطعه کار متعهد است که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون فوق بپردازد ( 3% + 27% )

ب- واگذارنده کار 5% ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار کسر و نزد خود نگه دارد .

معادل حق بیمه پرداختی مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند ، با گواهی سازمان تامین اجتماعی از مبلغ مذکور مسترد خواهد شد .

ج- هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود . با توجه به ماده یاد شده کارفرما موظف است آخرین قسط صورت وضعیت پیمانکاران و یا صورت حساب مهندسان مشاور را تا ارائه مفاصاحساب توسط پیمانکار یا مهندس مشاور که توسط سازمان صادر شده باشد ، نگهداری نماید .

د- واگذارندگان کار به محض انعقاد قرارداد بایستی یک نسخه از آنرا به واحد تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد مورد مهندسان مشاور به شعبه ای که دفتر مرکزی مشاور در محدوده آن واقع است ، ارسال نماید .

ه- واگذارندگان کار در قراردادهای طرحهای عمرانی ، مکلفند کل حق بیمه مقرر ( 6.6% در مورد قراردادهای اجرائی و 15.6% در مورد قراردادهای مشاوره ای با احتساب سهم واگذارنده کار و پیمانکار یا مشاور ) را نسبت به هر صورت وضعیت ، محاسبه و به حساب شعبه تامین اجتماعی مربوطه واریز نمایند . ضمناً پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار و صورت حسابهای مشاور را منوط به ارائه رسید تسلیم لیست ( صورت مزد ) به شعبه تامین اجتماعی نمایند .

و- پس از خاتمه کار موضوع قرارداد واگذارندگان کار مکلفند ، میزان کل کارکرد و مبلغ تعدیل کارکرد ( در صورت داشتن تعدیل ) تاریخ شروع و خاتمه قرارداد و محل تامین اعتبار طرح را ( در مورد طرحهای عمرانی ) ضمن ارسال یک نسخه از صورت وضعیت نهائی پیمانکار به شعبه تامین اجتماعی مربوطه اعلام نمایند .

ز- واگذارندگان کار مکلف به اجرای موارد فوق در خصوص کلیه قراردادهای منعقده بوده و تشخیص شمول یا عدم شمول و همچنین میزان حق بیمه قراردادهای منعقده به عهده سازمان تامین اجتماعی میباشد .

ح- کارفرما مکلف است در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد ، مشخصات پیمانکاران و مهندس مشاور ظرف قرارداد را به سازمان تامین اجتماعی اعلام نماید .

ط- کارفرما مکلف است بدهی قطعی شده مربوط به پیمانکاران و مهندسان مشاور ظرف قرارداد را که توسط سازمان تامین اجتماعی ابلاغ میشود . حداکثر ظرف مهلت 25 روز ( از تاریخ ابلاغ ) از محل 5% سپرده و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون ، تامین و به حساب سازمان واریز نماید.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
کدامنیتی
کد را وارد کنید