فراخوان عمومی دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری  شهرداری منطقه4
 فراخوان عمومی دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری منطقه4
1397/12/15

اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی منطقه4 شهرداری تهران در نظر دارد برای مشارکت طرح های خود به شرح زیر از طریق فراخوان عمومی و مشارکت در تامین مالی، طراحی، تامین تجهیزات و ساخت، شریک انتخاب نماید.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.