این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

محمدرضا-آراسته طالشمکائیل

معاون شهرسازی ومعماری
 • پست الکترونیک: arasteh-mtehran.ir
 • تلفن: 021-77802068

سیف اله-طالبلو

رئیس اجرای احکام
 • پست الکترونیک: taleblou@tehran.ir
 • تلفن: 021-77891557

حسین-سعادت

رئیس قسمت صدور پروانه
 • پست الکترونیک: saadat.h@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802068 داخلی 300

سلیمان-کشاورز افشاری

رئیس قسمت بازدید
 • پست الکترونیک: keshavarz@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803013 داخلی 322

مریم-کشه فراهانی

رییس صدور پروانه
 • پست الکترونیک: farahani-mar@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802068داخلی300

مسعود-بهرامی

رئیس اداره نظارت فنی
 • پست الکترونیک: bahrami-maso@tehran.ir
 • تلفن: 021-77181936

محسن-محمدی

جانشین معاون شهرسازی
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77802068

محمدعلی-کرباس فروشها

رئیس اداره طرح تفضیلی
 • پست الکترونیک: karbasforooshha@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802068

نسیم-نجیمی

کارشناس شهرسازی
 • پست الکترونیک: najimi-n@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803021

رضا-شریفی

مسئول دفتر معاونت شهرسازی
 • پست الکترونیک: sharifi-reza@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802068
صفحه 1 از 8نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  بعدي   آخرين