این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

موسی-احمدی

کارشناس معاونت فنی و عمرانی
  • پست الکترونیک: ahmadi-mou@tehran.ir
  • تلفن: 021-77496701 داخلی 237

موسی -نگارشی

کارشناس فنی عمرانی
  • پست الکترونیک: negareshi@tehran.ir
  • تلفن: 021-77496701

فاطمه-حسنویه

کارشناس فنی عمران
  • پست الکترونیک: tehran.ir@
  • تلفن: 021-77496701

علی-علیپور

کارشناس عمران
  • پست الکترونیک: @tehran.ir
  • تلفن: 021-77496701