این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

عباس-اکبری

رئیس واحد توسعه شهری و زیر ساختها معاونت فنی و عمرانی
  • پست الکترونیک: akbari-abb@tehran.ir
  • تلفن: 021-77496701 داخلی291

مهدی-احمدی

ناظر حفاری
  • پست الکترونیک: mahmadi@tehran.ir
  • تلفن: 021-77181718

محسن-آرست

مسئول واحد تاسیسات فنی عمرانی
  • پست الکترونیک: arast@tehran.ir
  • تلفن: 021-774967001

معصومه -تقی زاده

کارشناس فنی عمرانی
  • پست الکترونیک: taghizadeh-masou@tehran.ir
  • تلفن: 021-77496701

محمدعلی-رضایی

کارشناس فنی عمرانی
  • پست الکترونیک: rezaei-mohammada@tehran.ir
  • تلفن: 021-77496701