این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

حامد-عسگریان

رئیس اداره توسعه ونگهداشت فنی
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77803021

نادر-حیدرزاده

رئیس اداره توسعه و نگهداشت معبابر
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701

مجید-خلیل زاده

ناظر اسفالت معاونت فنی و عمرانی
 • پست الکترونیک: khalilzadeh-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496702 داخلی291

مهدی-موقر خانقاه

ناظر آسفالت
 • پست الکترونیک: movaghar-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701

مهسا-جعفری

کارشناس فنی عمرانی
 • پست الکترونیک: jafari-mahsa@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701

سیدفرید-مرتضوی

کارشناس فنی وعمران
 • پست الکترونیک: mortazavi-f@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803021-25

محمد-آزاد

کارشناس فنی عمرانی
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701