این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

مهدی-بابائی

رئیس اداره رسیدگی فنی
  • پست الکترونیک: babaei-m@tehran.ir
  • تلفن: 021-77496701

مهدی-رضائی

کارشناس فنی عمرانی
  • پست الکترونیک: mahd-rezaei@tehran.ir
  • تلفن: 021-77496701

حمید -لشنی

کارشناس فنی عمرانی
  • پست الکترونیک: lashani-h@tehran.ir
  • تلفن: 021-77496701

حسین-کروژدهی

کارشناس فنی عمرانی
  • پست الکترونیک: @tehran.ir
  • تلفن: 021-77496701