این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

علیرضا -الیکایی

کارشناس شهرسازی
 • پست الکترونیک: alikayi@tehran.ir
 • تلفن: 021-77787744

رحیمه-کاظمی نیا

کارشناس عمران ناحیه 5
 • پست الکترونیک: kazeminia-r@tehran.ir
 • تلفن: 021-77071227

ذبیح اله-افشار

کارشناس عمران
 • پست الکترونیک: afshar-za@tehran.ir
 • تلفن: 021-77720008

فاطمه -لطفی اوریمی

کارشناس اجتماعی
 • پست الکترونیک: fatemeh-lotfi@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

ایمان-عقل آرا

کارشناس شهرسازی
 • پست الکترونیک: aghlara-i@tehran.ir
 • تلفن: 021-22328634

محمدصادق-میری

رئیس فنی وعمران ناحیه 3
 • پست الکترونیک: miri-mo@.ir
 • تلفن: 021-22326060

سید مهدی -حسینی

کارشناس معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
 • پست الکترونیک: hosseini-mehd@tehran.ir
 • تلفن: 021-77445583-141

پریسا-فراهانی

کارشناس اجتماعی
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77787744

مهدی-زارع تیموری

کارشناس 137مدیریت شهری
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77720008

مهدی -رمضان پور

کارشناس بهای تمام شده معاونت مالی
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77803012
صفحه 1 از 2نخست   قبلي   [1]  2  بعدي   آخرين