این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه
4

هادی-نیکپور

مدیربازرسی شهرداری منطقه 4
  • پست الکترونیک: @tehran.ir
  • تلفن: 021-77808787